ОБЩИ УСЛОВИЯ 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ MITRA LUXURY APARTMENTS

 

Моля, прочетете настоящите общи условия и правила за настаняване в Апартаменти за гости MITRA LUXURY APARTMENTS в гр. Шумен, преди да направите резервация или да посетите туристическия обект. Спазването на общите условия и правилата ще ви осигури приятен и безпроблемен престой при нас.

 

 1. НАСТАНЯВАНЕ

Апартаменти за гости MITRA LUXURY APARTMENTS е собственост на Митра Транслейшънс ООД, ЕИК 103913291, с адрес на управление гр. Варна, ул. Цар Асен 11, оф. 4 и е туристически обект „място за настаняване клас Б” по смисъла на чл. 128, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от Закона за туризма, чл. 30 и чл. 32 от Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА.

 • Условия за настаняване и освобождаване:
  • Настаняване се извършва след предварително направена резервация по един от следните начини:
  • на място в обекта;
  • по телефон;
  • на www.mitraluxuryapartments.com;
  • чрез Booking.com;
  • чрез Airbnb.com.
  • Настаняване се извършва без предварителна резервация, на място при наличие на свободни места за настаняване.
  • Настаняване се извършва от понеделник до петък от 14:00 до 18:00 часа в офиса на агенция за преводи Митра на приземния етаж на сградата или самонастаняване след 18:00 часа и в извън работно време;
  • Освобождаване се извършва до 12:00 часа в офиса на агенция за преводи Митра на приземния етаж на сградата в работно време или самоосвобождаване в извън работно време;
  • За самонастаняване и/или самоосвобождаване в извън работно време или в почивни дни, моля, свържете се с туристическия обект за повече инструкции.
  • При наличие на непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват спазването на тези условия и часови диапазон, се допускат отклонения след предварителна уговорка с администратор от туристическия обект.
  • При настаняване от всички наши гости се изисква документ за самоличност(лична карта, паспорт и други), съобразно изискванията на Закона за туризма /ЗТ/, чл. 116, (1) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма, при реда и условията на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. При самонастаняване гостите се задължават да попълнят форма за настаняване, която се намира на видно място в апартамента. При отказ от ваша страна за вписване на задължителните лични данни, няма да ви се предостави съответната услуга за настаняване в апартаменти за гости MITRA LUXURY APARTMENTS.
  • Броят на настанените лица в обекта (възрастни и деца) по времена престоя им в апартаментите за гости не може да надвишава броят на спалните места, посочени в резервацията. Ако броят на посетителите надхвърля посочените в резервацията, същата ще бъде анулирана, като гостите дължат обезщетение на туристическия обект в размер на 50% от общата сумата за направената резервация.
  • Собственикът на апартаменти за гости MITRA LUXURY APARTMENTS не носиотговорност за произшествия с гости или техните деца, настъпили в рамките на туристическия обект и извън него. Доброто здраве и състояние на гостите и техните деца са лична отговорност и отговорност на техните родители.
  • Гостите на територията на туристическия обект запазват всички свои законни права, в качеството си на потребители, които имат съгласно действащото законодателство по Закона за туризма, Закона за защита на потребителите и други.
  • Апартаментите за гости MITRA LUXURY APARTMENTS са на разположение за пълноценно ползване от гостите по време на наемния период. Собственикът, представител на собственика, други служители и/или изпълнители в туристическия обект имат право на безпрепятствен достъп до собствеността и нейните съоръжения – за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и други допълнителни услуги, поискани от гостите.

 

 1. Вътрешен ред при използването на материално-техническата база в туристическия обект.
  • Апартаменти за гости MITRA LUXURY APARTMENTS разполагат с 1 бр. обособено място за престой и паркиране, което се намира пред сградата на туристическия обект. Паркирането и престоят се извършват само след предварително съгласуване с администратор. При нужда от товаро-разтоварна дейност на багаж или други, се допуска паркиране за кратко след което МПС следва да се премести на подходящо място за паркиране в района.
  • На територията на туристическия обект НЕ се допускатдомашни любимци.
  • Употребата на тютюневи изделияи други в апартаментите за гости е абсолютно забранена в спалните, закритите общи части и други помещения. Допустима е единствено и само в двора на туристическия обект и на откритите площи, като изхвърлянето на всички отпадъчни материали се извършва в определените за целта места.
  • Посетителите се задължават да се държат по начин, който да не пречи на другите гости или да уронва престижа и доброто име на обекта.
  • Незаконни или неморални дейности, като хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!
  • При нарушаване на обществения ред (силен шум след 22 часа и други) и подаден сигнал към служители на РУ- Полиция Шумен, гостите поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и други наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения. Уведомяваме ви, че съгласно действащото българско законодателство, Законът за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, чл. 24, ал. административнонаказателната отговорност е лична!
  • Забранено е разместването на предмети и вещи от определените за целта им места.
  • При използването на санитарно-хигиенните възли на територията на туристическия обект, трябва да се спазват всички изисквания за използване им, както и да не се изхвърлят отпадъци и неразградими предмети в тоалетните чинии.
  • При използването на отоплителните съоръжения през зимния сезон и охладителните през летния, да се спазват изискванията за тяхната употреба.
  • Всички клиенти са длъжни да опазват собствеността си. Собствениците на туристическия обект не носят отговорност за загубени или откраднати вещи по време на престоя ви. Туристическият обект се намира под 24 часово видео наблюдение.
  • Всички лица настанени в туристическия обект са длъжни да опазват материално-техническата база, да не предизвикват умишлено вреди, или такива настъпили по непредпазливост от тяхна страна, да използват всички технически съоръжения само и единствено според тяхното предназначение. При напускане на обекта клиентите са длъжни да го оставят в състоянието, в което са го заварили при настаняването им. За всички нанесени материални вреди, действия или бездействия, които водят до унищожаването на вещи и други на територията на туристическия обект, гостите носят цялата отговорност, като заплащат стойността на увредените или унищожени материално-технически съоръжения. Тези от тях, които подлежат на ремонт, същият се осъществява за сметка на гостите. При отказ от заплащане от страна на лицата, които са нанесли щети върху материално-техническата база на територията на туристическия обект, ще бъде потърсена отговорност по реда и условията на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, чл. 82, обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако длъжникът е бил недобросъвестен, той отговаря за всички преки и непосредствени вреди.

 

 1. Храна и консумация на територията на туристическия обект
  • Гостите на туристическия обект имат право на консумация на собствена храна и напитки, които могат да внасят в апартаментите.
  • Всички апартаменти за гости разполагат с оборудвани кухни, които са на разположение на гостите и могат да бъдат използвани свободно при спазване на всички изисквания за безопасност.

 

 1. Плащане
  • Сумата за престоя и нощувките в апартаменти за гости MITRA LUXURY APARTMENTS, съгласно направената резервация, се заплаща след издаване на фактура при настаняване в туристическия обект по един от следните начини:
   • В брой;
   • По банков път при:
    • Банка ДСК;
    • IBAN BG66STSA93000026148259;
    • Получател: Митра Транслейшънс ООД;
    • На основание посочете името и датата на резервацията.
   • С кредитна/дебитна карта на ПОС терминал;
   • С кредитна/дебитна карта чрез Виртуален ПОС терминал (Pay by link). Клиентът получава линк за еднократно плащане (Pay by link) на своя имейл, където има възможността да въведе необходимите картови данни и да осъществи плащането в защитена среда и в рамките на определената от търговеца валидност на линка.
  • В случай че е необходимо възстановяване на платена сума, тя се възстановява по следния начин:
   • В брой, когато плащането е извършено в брой или с карта на ПОС;
   • По банков път по сметката, от която е постъпило плащането, когато плащането е извършено по банков път;
   • По картата, с която е направена транзакцията, когато плащането е извършено чрез виртуален ПОС(Pay by link);
  • Възстановяване на направени плащани се извършва в срок до 30 работни дни от постъпване на запитването.
  • За плащания на ПОС и виртуален ПОС се приемат следните карти: Maestro, VisaElectron, VISA, Mastercard;
  • Всички данни на картите на клиентите се въвеждат в платформата или платежната страница на обслужващата банка. Собственикът на апартаменти за гости MITRA LUXURY APARTMENTS Митра Транслейшънс ООД не съхранява данни за банкови карти.

 

 1. Други
  • За прекратяване на потвърдена резервация, е необходимо гостите да се свържат с туристическия обект на посочените телефони или да изпратят писмено уведомление за отказ на електронната поща.
  • Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен и безпроблемен престой. За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо гостите да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема. Условие за удовлетворяване на жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към собственика на обекта.

 

 1. Приемане на общите условия

С потвърждаването на резервацията ВСИЧКИ клиентите заявяват, че са прочели, разбрали и приели настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за ползването на апартаменти за гости MITRA LUXURY APARTMENTS и са съгласни с тях!

 

 1. Защита на личните данни

Уважаеми гости, във връзка с GDPR РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, насочен към осигуряване на по-голяма защита на личните данни на всеки един гражданин на Европейския съюз, Ви уведомяваме, че личните данни, които ни предоставяте, са единствено с цел обработка на запитването Ви и евентуално реализиране на резервация. Ние уважаваме личните Ви данни и гарантираме поверителността им. Попълвайки празните полета, Вие декларирате съгласието си за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Използване за каквито и да било други цели не се извършва. Вашите лични данни се обработват съгласно действащите българско и европейско законодателство, както и Политиката за защита на личните данни.

Държим да Ви информираме за правото Ви по всяко едно време да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, с каква цел се съхраняват, както и за възможността за оттегляне на съгласието Ви за бъдещ период.

 

Можете да се свържете с нас на посочените на сайта контакти.